سؤالات شرعی
03 آذر 1399 - 19:29
بازدید 239
10
ارسال توسط :
پ
پ

پرسش 1: آيا تقليد از مجتهد بر هر كسي حتي تحصيل كرده ‌ها واجب است؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

اگر مجتهد نيستند و نمي ‌توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

*تبصره : عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعي از مسائل فقهي دارد؛ از اين رو تنها راه براي عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است.

پرسش 2: آيا تقليد در احكام ضروري دين جايز است؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

تقليد در مسائل ضروري و قطعي دين _ مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و … صحيح نيست.

پرسش 3: آيا در نظام جمهوری اسلامي، مخالفت با قوانين و مقررات دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيده – جايز است؟

*حضرات آيات، (امام (ره)، تبريزي، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد): خير مخالفت با آن جايز نيست.

حضرت آيت الله (بهجت) : در موارد مختلف حكم تفاوت مي كند.

حضرت آيت الله (سيستاني) : مخالفت با قوانيني كه نظم اجتماعي را بر هم مي‌ زند يا حداقل يك مجتهد جامع الشرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.

*تبصره : ترديدي نيست كه اگر مجلس و شوراي نگهبان، قانوني بر خلاف شرع تصويب و تاييد كنند، اطاعت آن واجب نيست.

پرسش 4: آيا شنيدن مساله از طريق تلفني كه منسوب به مرجع تقليد است، براي مكلف حجيت دارد و آيا مي تواند آن را براي مردم به عنوان حكم شرعي و نظر مجتهد بيان كند؟

*حضرات آيات (امام (ره)، بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

اگر به گفته او اطمينان پيدا نمايد، حجّت است.

پرسش 5: اگر در ميان مردم فتواي مرجع تقليد مشهور و رايج باشد، آيا مي‌ توان به آن عمل كرد؟

*حضرات آيات (امام (ره) ،بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

اگر موجب اطمينان شود، لازم است به آن عمل كند.

*تبصره : يكي از راه هاي دستيابي به فتوا، شنيدن از كسي است كه از گفته او، براي انسان اطمينان از راه ديگري به دست آيد (مانند شهرت فتوا)، در اين صورت نيز حجت است.

پرسش 6 : اگر شخصی فتواي مرجع تقليد را به طور اشتباه نقل كند، تكليف چيست؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

لازم است اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.

*حضرت آيت‌الله (سيستاني) : بنابر احتياط واجب، بايد اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.

*تبصره : حكم ياده شده در صورتي است كه گفته ی او، باعث شود شنونده برخلاف وظيفه شرعي اش عمل كند؛ و گرنه هيچ گونه الزامي در كار نيست. از اين رو برخي از مراجع تقليد (سيستاني و وحيد) در رساله ی عمليّه خود به اين نكته تصريح كرده‌اند.

پرسش 7: آيا مي‌ توان در مسائل مورد اختلاف، به جاي تقليد از يك شخص معيّن، راي اكثريت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟

*حضرات آيات (امام (ره)، خامنه‌اي) : خير، عمل به راي اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد، مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.

*حضرات آيات، بهجت، تبريزي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد) : خير عمل به راي اكثر جايز نيست و بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.

*حضرت آيت‌الله (صافي) : خير، عمل به راي اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد و يا نظر اعلم نادر باشد كه در فرض دوّم، بايد به فتوايي كه با احتياط مطابق است، عمل كرد.

پرسش 8 : اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمي مساوي باشند، ولي يكي با تقوی تر باشد، وظيفه چيست؟

*حضرات آيات (امام (ره)، خامنه‌اي، صافي، مكارم، نوري همداني): در تقليد از هر يك، مخيّر است.

*حضرت آيت‌الله (فاضل): بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدي كه تقوايش بيشتر است ، تقليد كرد.

*حضرت آيت‌الله (وحيد) : بايد از كسي تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنان چه احتياط ممكن نبوده و يا مشقّت دارد؛ بنابر احتياط واجب از مجتهدي كه تقوايش بيشتر است، تقليد كند.

*حضرت آيت‌الله (سيستاني) : اگر در استنباط احكام شرعي و فتوا دادن با تقوی تر است، بايد از او تقليد كرد. اگر در امور ديگري تقوايش بيشتر است، در تقليد از هر يك مخيّر است؛ مگر در مسأله‌اي كه علم اجمالي به تكليف دار؛ مانند موارد قصر و تمام كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه به هر دو فتوی عمل كند.

*حضرت آيت‌الله (بهجت) : بايد از مجتهدي كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.

*تبصره : كساني كه تقليد از مجتهد اورع را لازم نمي‌ شمارند، لااقل آن را مستحب و يا احتياط مستحب مي ‌دانند.

پرسش 9 : آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟

*حضرات آيات (امام (ره)، خامنه‌اي، فاضل لنكراني، نوري همداني) : با توجه به اهميّت منصب مرجعيت، بنابر احتياط واجب، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، حريص به دنيا نيز نباشد.

*حضرات آيات (بهجت، سيستاني، صافي، مكارم، وحيد) : عدالت در هر دو يكي است.

* حضرت آيت‌الله (تبريزي) : با توجه به اهميّت منصب مرجعيت، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، سابقه فسق معروفي در بين مردم نداشته باشد.

پرسش 10 : مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مي‌دانم ، آيا مي ‌توانم بر تقليد او باقي بمانم؟

*حضرات آيات (امام (ره) ، خامنه‌اي، نوري همداني): آري مي توانيد بر تقليد او باقي بمانيد.

*حضرت آيت‌الله(بهجت) : در مسائلي كه به آنها عمل كرده‌ ايد، واجب است بر او باقي بمانيد.

*حضرت آيت‌الله (صافي) : بنابر احتياط واجب، بايد بر تقليد او باقي بمانيد.

*حضرات آيات (سيستاني، فاضل، وحيد) : بايد بر تقليد او باقي بمانيد.

*حضرت آيت‌الله (تبريزي) : بايد در مسائلي كه در زمان حيات، از او ياد گرفته‌ ايد، بر تقليد او باقي بمانيد.

پرسش 11 : اعمالي كه انسان بدونتقليد انجام داده، چه حكمي دارد؟

*حضرات آيات (امام(ره)، بهجت، خامنه‌اي، فاضل لنكراني، نوري همداني) : اين اعمال، در يكي از سه صورت صحيح است : 1- شخص بفهمد به وظيفه واقعي خود، رفتار كرده است.

 2- عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه‌ اش تقليد از او بوده، مطابق باشد.

 3- عمل او با فتواي مجتهدي كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.

*حضرات آيات (صافي، تبريزي، مكارم، وحيد) : عمل او در صورتي صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده و يا با فتوايمجتهدي كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.

*حضرت آيت‌الله (سيستاني) : در يكي از سه صورت صحيح است :

 1- بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده است.

 2-عمل او با فتواي مجتهدي كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.

 3-جاهل قاصر بوده و نقص عملش به اركان و مانند آن باز نگردد.

پرسش 12 : ابتدا مجتهدي را براي تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلي آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟

* حضرات آيات (امام (ره)، بهجت، سيستاني، فاضل لنكراني) : اگر مجتهد دوم اعلم يا مساوي با ايشان باشد، تقليد شما صحيح است.

*حضرت آيت‌الله (تبريزي) : اگر مجتهد دوم اعلم، باشد و يا احتمال اعلميت در او داده شود، تقليد شما صحيح است.

*حضرات آيات (خامنه‌اي، صافي، مكارم، نوري، وحيد) : اگر مجتهد دوم اعلم باشد، تقليد شما صحيح است.

*تبصره : براساس نظر برخي از مراجع (بهجت و سيستاني): رجوع به مساوي در غير موارد علم اجمالي به مخالفت قطعي جايز است.

پرسش 13 : كسي كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مي ‌تواند به مرجع ديگري مراجعه كند؟

*حضرات آيات (امام (ره)، بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم ، وحيد، صافي) : اگر شرايط مرجعيت را نداشته، بايد به مجتهد داراي آن شرايط، رجوع كند.

پرسش 14 : آيا در احتياط واجب، مي ‌توان به هر مجتهد ديگر رجوع كرد؟

*حضرات آيات (امام(ره)، نوري همداني) : خير، بنابر احتياط واجب بايد به مجتهدي رجوع كرد كه پس از او، نسبت به ديگران اعلم باشد.

*حضرات آيات (تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، صافي، وحيد): خير، بنابر احتياط واجب، بايد به مجتهدي رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران اعلم و يا حداقل مساوي با او باشد.

*حضرت آيت الله (مكارم): خير، بايد به مجتهدي رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران اعلم و يا حداقل مساوي با او باشد.

پرسش 15: آيا هنگام شستن صورت در وضو حتماً بايد آب را از رستنگاه بريزيم و دست‌ها را از آرنج بشوييم يا اين كه مي‌ شود از پايين‌ تر مثلاً بالاي ابروها ريخت و بعد دست كشيد؟

در شستن صورت، بايد رستنگاه (جايي كه موي سر بيرون مي ‌آيد) نيز شسته شود ولي لازم نيست آب از رستنگاه ريخته شود، بلكه همين اندازه كه عرفاً از بالا به پايين شسته شود، كافي است.

پرسش 16: آيا مي ‌توان براي وضو دست را از بالا به پايين (بدون دست كشيدن) زير آب گرفت؟

حضرات آيات (امام (ره)، بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

آري، رساندن آب به جاهايي كه بايد شسته شود، كافي است، هر چند با گرفتن زير شير است باشد و دست كشيدن لازم نيست.

پرسش 17 : اگر دست ‌ها را تا مچ شسته باشيم ؛ آيا شستن دست‌ها از آرنج تا مچ كافي است؟

حضرات آيات (امام(ره)، بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) :

خير، بايد بعد از شستن صورت – هنگامي كه دست راست و چپ را مي‌ شوييم، تمام دست شسته شود و اگر تنها تا مچ را بشوييم، وضو باطل است.

پرسش 18 : آيا شستن سه بار صورت و دست، وضو را باطل مي ‌كند؟

حضرات آيات (امام (ره)، بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : شستن سه مرتبه صورت و دست راست، به قصد وضو حرام است ولي وضو را باطل نمي‌كند و اگر دست چپ را سه مرتبه بشويد، مسح او اشكال پيدا كرده و وضو  را باطل مي‌ سازد.

پرسش 19 : آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد ؟

حضرات آيات (امام(ره)، بهجت، تبريزي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم) : مسح سر با دست راست واجب نيست، ولي بهتر است.

پرسش 20 : آيا در هنگام مسح، اگر سر يا پا تكان بخورد، وضو باطل مي‌شود؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : چنان چه دست را روي سر يا پا بكشد، وضو صحيح است هر چند هنگام مسح، سر يا پا مختصري تكان بخورد.

پرسش 21 : آيا لازم است مسح پا بر روي شست پا انجام گيرد؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : لازم نيست مسح حتماً به روي شست پا انجام شود و مسح يكي از انگشتان ديگر نيز كافي است.

پرسش 22: اگر در مسح پا سر انگشتان پا مسح نشود و كمي از بالاتر كشيده شود، آيا اين وضو صحيح است؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : اگر مسح پا شامل سرانگشتان پا نباشد، وضو باطل است.

پرسش 23 : اگر بعد از وضو شك كند كه پاها را مسح كرده يا نه، چه تكليفي دارد؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : نسبت به مسح پاي راست به شك خود اعتنا نكند ولي بايد پاي چپ را- چنانچه به كار ديگري نپرداخته و يا از محل وضو نگذشته است مسح كند. در غير اين صورت، به شك خود اعتنا نكند.

تبصره : اگر موالات وضو به هم خورده باشد، بايد از ابتدا وضو بگيرد.

پرسش 24 : آيا در وضو، مي‌توان مسح پا را دو بار پشت سرهم (بعد از خشك كردن آن) تكرار كرد؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : اشكال ندارد ولي بايد از وسوسه اجتناب كرد.

پرسش 25 : اگر در اثناي وضو، آبي خارج از آب وضو به دست و صورت بريزد، آيا وضو باطل است؟

حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : خير باطل نمي ‌شود ولي اگر بعد از پايان شستن دست چپ، آبي خارج از وضو به كف دست راست يا چپ برسد، نمي ‌توان با آن مسح كرد و در نتيجه وضو باطل مي ‌شود.

پرسش 26 : شرايط وضو چيست ؟

1.آب وضو پاك باشد.

2. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).

3. آب وضو مباح باشد (غصبي نباشد).

4. ظرف آب وضو مباح باشد.

5. ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

6. اعضاي وضو پاك باشد.

7. براي وضو گرفتن وقت باشد.

8. به قصد قربت باشد.

9. ترتيب را رعايت كند.

10. پي در پي باشد.

11.در كارهاي وضو از ديگري كمك نگيرد.

12. استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.

13. مانعي از رسيدن آب بر اعضاي وضو نباشد.

پرسش 27 : در وضو اگر پاي انسان نجس باشد (ولي جاي مسح نجس نباشد) آيا وضو صحيح است ؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌ اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : آري وضو صحيح است.

پرسش 28 : وضو گرفتن در خانه ‌اي كه صاحب آن خمس نمي‌دهد، چگونه است؟ آيا اين وضو صحيح است؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : اگر نمي ‌دانيد كه خانه از پول غير مُخمّس تهيه شده، وضو صحيح است.

*حضرات آيات (تبريزي، سيستاني) : گرفتن وضو در اين خانه، صحيح است.

پرسش 29 : با يك وضو تا چه زماني مي‌توان نماز خواند؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : تا زماني كه يكي از مبطلات وضو پيش نيامده باشد.

پرسش 30 : كسي كه شك دارد وضو گرفته يا نه، آيا بايد براي نماز وضو بگيرد؟

*حضرات آيات (امام (ره) بهجت، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، فاضل لنكراني، نوري همداني، مكارم، وحيد، صافي) : آري، بايد وضو بگيرد.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.