برچسب » توحید

توحید (درس سوم)
2 هفته قبل

توحید (درس سوم)

بسم الله الرحمن الرحیم       در درس گذشته به این نتیجه رسیدیم که معرفت خداوند متعال تنها و تنها از جانب خود خداوند میسّر است و هر معرفتی غیر از این طریق مصنوعِ فکر و ادراک و فهم ماست و آن دیگر خدا نیست .در این مجال بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که نماياندنِ […]